पुननिर्माण


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था बाट घर बनाइएका लाभग्राहीहरुको विवरण पुननिर्माण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था बाट घर बनाइएका लाभग्राहीहरुको विवरण
किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण पुननिर्माण २०७५-०२-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था बाट घर बनाइएका लाभग्राहीहरुको विवरण
किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण पुननिर्माण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ पुननिर्माण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३
आमभञ्ज्याङ गाविसको लाभग्राही सूची पुननिर्माण, पु्र्ननिर्माण प्राधिकरणबाट प्राप्त लाभग्राही सूची २०७३-०३-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आमभञ्ज्याङ गाविसको लाभग्राही सूची
गा.वि.स.का लाभग्राहीहरुको सूची पुननिर्माण 2072-02-26 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निजी आवास पुनर्निमाण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची -सम्झौता प्रयोजनको लागि)
Skip to toolbar