लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व.२०७२-७३ को एकिकृत आय-ब्यय विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 2073-04-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२-७३ को एकिकृत आय-ब्यय विवरण
आ.व.२०५९/६० देखि आ.व. २०७२/७३ सम्मको आय-ब्यय सार्वजनिकीकरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 2072-05-17 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०५९/६० देखि आ.व. २०७२/७३ सम्मको आय-ब्यय सार्वजनिकीकरण
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ६८।६९ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ६८।६९
आर्थिक वर्ष २०६९।७० को अन्तिम लेखापरिक्षण पर्तिवेदन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७०।१२।७ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०६९।७० को अन्तिम लेखापरिक्षण पर्तिवेदन ।
Skip to toolbar