अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था बाट घर बनाइएका लाभग्राहीहरुको विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था बाट घर बनाइएका लाभग्राहीहरुको विवरण
किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण २०७५-०२-०८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैरसरकारी संस्था बाट घर बनाइएका लाभग्राहीहरुको विवरण
किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-ठि‌ंगन (दोश्रो चौमासिक) २०७२-१२-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-ठिंगन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-निबुवाटार (पहिलो चौमासिक) २०७२-०७-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
आ.व.२०७२-७३ को एकिकृत आय-ब्यय विवरण 2073-04-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७२-७३ को एकिकृत आय-ब्यय विवरण
जिल्ला विकास योजना-२०७३/७४ २०७२-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना-२०७३/७४
वार्षिक समीक्षा बैठक प्रतिवेदन-२०७२/७३ २०७३-०४-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समीक्षा बैठक प्रतिवेदन-२०७२/०७३
आ.व.२०५९/६० देखि आ.व. २०७२/७३ सम्मको आय-ब्यय सार्वजनिकीकरण 2072-05-17 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०५९/६० देखि आ.व. २०७२/७३ सम्मको आय-ब्यय सार्वजनिकीकरण
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३
आमभञ्ज्याङ गाविसको लाभग्राही सूची , २०७३-०३-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आमभञ्ज्याङ गाविसको लाभग्राही सूची
गा.वि.स.का लाभग्राहीहरुको सूची 2072-02-26 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निजी आवास पुनर्निमाण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची -सम्झौता प्रयोजनको लागि)
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैससको संस्थागत विवरण फाराम । २०७१-०८-२४ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैससको संस्थागत विवरण ।
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना विवरण फाराम । २०७२।०८।२४ सामाजिक विकास साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना विवरण फाराम ।
सामाजिक परिक्षण २०७१।०७२ २०७२-०७-१० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण २०७१।०७२
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२ २०७१-०७-२७ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२
जिल्ला विकास योजना २०७०।०७१ २०७१-०२-३० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७०।०७१
जिल्ला विकास योजना २०७२।७३ २०७१।११।२९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७२।७३, २५अौँ जिल्ला परिषद्का निर्णयहरु ।
वार्षिक समिक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन २०७१।७२ २०७१।७२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन २०७१।७२
गाउ विकास योजना, वार्षिक समिक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन। २०७१।०७२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कास योजना, वार्षिक समिक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन।

Skip to toolbar