अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-ठि‌ंगन (दोश्रो चौमासिक) २०७२-१२-१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-ठिंगन
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन-निबुवाटार (पहिलो चौमासिक) २०७२-०७-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रतिवेदन
जिल्ला विकास योजना-२०७३/७४ २०७२-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना-२०७३/७४
वार्षिक समीक्षा बैठक प्रतिवेदन-२०७२/७३ २०७३-०४-३१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समीक्षा बैठक प्रतिवेदन-२०७२/०७३
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैससको संस्थागत विवरण फाराम । २०७१-०८-२४ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैससको संस्थागत विवरण ।
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना विवरण फाराम । २०७२।०८।२४ सामाजिक विकास साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना विवरण फाराम ।
सामाजिक परिक्षण २०७१।०७२ २०७२-०७-१० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण २०७१।०७२
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२ २०७१-०७-२७ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई, प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन, २०७१।०७२
जिल्ला विकास योजना २०७०।०७१ २०७१-०२-३० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७०।०७१
जिल्ला विकास योजना २०७२।७३ २०७१।११।२९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७२।७३, २५अौँ जिल्ला परिषद्का निर्णयहरु ।
वार्षिक समिक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन २०७१।७२ २०७१।७२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन २०७१।७२
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ६८।६९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ६८।६९
जिन्सि निरिक्षण प्रतिवेदन । सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिन्सि निरिक्षण प्रतिवेदन ०६९।७० ।
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०।७१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०।७१, मकवानपुर
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन ०६९।७० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन ०६९।७०
जिल्ला विकास योजना २०७१।०७२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना २०७१।०७२, मकवानपुर
जिल्ला यातायात गुरु योजना प्रतिवेदन तयारिका तस्विरहरु (Images of DTMP Master Plan Report Preparation) सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरु योजना प्रतिवेदन तयारिका तस्विरहरु (Images of DTMP Master Plan Report Preparation), मकवानपुर ।
जिल्ला यातायात गुरु योजना प्रतिवेदन (DTMP Master Plan Report) सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायात गुरु योजना प्रतिवेदन (DTMP Master Plan Report) , मकवानपुर
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन (तेस्रो चौमासिक-२०७२) २०७२।२।२८ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन (२०७१।०७२)

Skip to toolbar